Haberler

Başbakanlık yurt dışında 5 yıl kalmış personel alacak

T.C. Başbakanlığı yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, sözleşmeli personel alıyor. Özellikle yurtdışında 5 yılını doldurmuş ve 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşlarını da ilgilendiren sınavla, başbakanlığa 59 yeni personelin alınacağı duyuruldu. Son müracat tarihinin 12 Nisan olduğunu hatırlatan yetkilier, personelin alacağı maaşın da aylık 3000 lira olacağını ifade ettiler. İşte sizlere konuyla ilgili detaylı bilgiler :

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 59 (Ellidokuz) adet sözleşmeli uzman personel alınacaktır.

I. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

a) Yabancı uyruklu olmak ya da sonradan müracaat ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak veya son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmek kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen;

I-T.C. Vatandaşları için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2)Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

II-Yabancı uyruklular için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2)Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak,

c) Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından(KPDS)en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak; KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

ç) Giriş sınav ilanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

TABLO

Bölümler, Diller Ve Kontenjan

Yabancı Dil

Kontenjan

Fakülteler/Bölümler

Almanca

15

 

Hukuk,

İktisadi ve İdari Bilimler,

Siyasal Bilgiler,

İletişim,

İlahiyat,

İktisat,

İşletme,

fakülteleri ile,

 

Sosyoloji,

Pedagoji,

Tarih,

Uluslararası İlişkiler

bölümleri

Arnavutça

3

Boşnakça

2

Bulgarca

2

Çince

2

Danca

1

Fince

1

Flamanca

3

Fransızca

5

İngilizce

6

İsveççe

1

İtalyanca

1

Makedonca

2

Norveççe

1

Romence

2

Rusça

6

Yunanca

2

Arapça

2

Farsça

1

Gürcüce

1

II. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Başkanlık ve Bakanlık internet sayfalarından temin edilecek, iş talep formu ( www.ytb.gov.tr /   www.devlet.gov.tr )

2) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

3) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yurt dışından alınan diploma veya belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği),Anadili; yabancı bir ülke dili olanlar için dil belgesi istenmez.

4) Sabıka kaydı beyanını da içeren ve Türkçe olarak hazırlanan yazılı özgeçmişi,

5) 3 adet vesikalık fotoğraf,

6) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi, (Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir).

7) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge: yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi/referans mektubu, katılım sertifikası vb.

8) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı.

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sınav başvurularının; 30/03/2011 Çarşamba günü başlayıp, 12/04/2011 Salı günü, mesai bitimine kadar, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sözlü sınava çağrılacak adayların listesi, sınava girecekleri tarih ve yer de belirtilmek suretiyle Başkanlığın ve Bakanlığın internet sitelerinde ilan edilir. Sözlü sınav 19/04/2011 Salı günü başlayacaktır.

IV. SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adaylara,

a) Başkanlığın görev alanı ile ilgili sahip olduklarını beyan ettikleri bilgi ve tecrübeyi ölçmeye yönelik,

aa) Uluslararası ilişkiler,

ab) Uluslararası hukuk,

ac) Uluslararası kuruluşlar,

aç) Uluslararası ekonomik ilişkiler

ad) Sosyoloji,

ae) Siyasi tarih,

konularındaki soruların yanında,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen konular için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre bir başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir ve liste hâlinde Başkanlığın ve Bakanlığın kurumsal internet sitelerinde sınav bitiş tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde ilan edilir.

İŞ TALEP FORMU için tıklayınız.

Ukrayna Haber

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu